PT bij Roos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

PT bij Roos verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met info@ptbijroos.nl, en dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

PT bij Roos verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te nemen voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze website gebruikt Google Analytics voor het doen van metingen en het verbeteren van de dienstverlening. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst getekend met Google. De IP-adressen van bezoekers worden gemaskeerd en er wordt geen gebruiksdata gedeeld met Google. Er wordt geen gebruik gemaakt van aanvullende diensten van Google Analytics en zodoende wordt er geen data doorgestuurd voor aanvullende diensten van Google.

Geautomatiseerde besluitvorming

PT bij Roos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaren van persoonsgegevens

PT bij Roos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens geanonimiseerd, dan wel gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

PT bij Roos verstrekt alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PT bij Roos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar me sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik van jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, binnen vier weken, op je verzoek. PT bij Roos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

PT bij Roos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te laten gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet zo goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met me op via info@ptbijroos.nl.